دیـگر بـه هـــواے ِ نـــازَت ،

هـیـچ مـــردے

ســر بـه بــیـابـان نـمے گـــذارد !ســاده اے لــیـلے جـــان !


ایــنـجــا مـجــنـون هـــا

بــا یـک کـلیک

روزے هــزار بار عــاشـق مــے شـــونــــد !