زنده باد دوستاني كه دوستيشان با ما

 

شرطي نيست

 

حتي اگر محبتي از ما نبينند...

 

 

 


برچسب‌ها: پست ثابت
+ نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 23:48 توسط Parisaاگر آسمان دلت ابري شد من را فرياد كن تا

 

يك دفتر دلنوشته

 

برايت بنويسم.


برچسب‌ها: پست ثابت
+ نوشته شده در سه شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۱ساعت 23:21 توسط Parisa 

 

 هر كودكي

 

با اين پيام به دنيا مي آيد كه

 

خدا

 

هنوز از انسان نا اميد نيست


برچسب‌ها: پست ثابت
+ نوشته شده در یکشنبه یکم اسفند ۱۳۸۹ساعت 17:54 توسط Parisa. ﺍﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ

ﭼﻪ ﺍﻳﺪﻩ ﺑﺪﻱ ﺑﻮﺩﻩ،ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖ . 

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﮑﻨﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻫﺴﺖ ؛

ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ۸ ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﻮﻱ ﻭ ﻣﻴﺒﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ۸:۱۵ ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ : ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺎ ۹ ﻣﻴﺨﻮﺍﺑﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﻴﺸﻮﻡ !

ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻣﺸﺐ ﺳﺎﻋﺖ ۹ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﮐﻨﻲ، ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ ۱۰ ﺷﺪﻩ ، ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ : ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻓﺮﺩﺍ ﺷﺐ ﺳﺎﻋﺖ ۹ ﻣﻴﺨﻮﺍﻧﻢ.

 

ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ . 

ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻳﮏ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻧﻤﻲ ﭼﺮﺧﺪ ! 

ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺧﻄﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺩﻭﺩ

ﻭ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ، ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ، ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻴﮕﺮﺩﺩ .

ﺍﻳﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﺍﻳﺮﻩ، ﺍﻳﺪﻩ ﺟﺎﺩﻭﮔﺮﻱ ﻓﺮﻳﺒﮑﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ !

ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮﺏ، ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﻲ ﺍﺳﺖ ! 

ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻲ ﮔﺮﺩﺩ

ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ، ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻫﻤﻪ ﺩﮐﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﻲ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ

ﻭ ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﻲ ، ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﻦ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ ﻳﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻃﻮﻝ ﺑﮑﺸﺪ 

ﺗﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﺑﺮﻭﻳﺶ میﺍﻳﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺑﻴﺎﻭﺭﻡ

ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ‏« ﺧﻂ ‏» ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ‏« ﺩﺍﻳﺮﻩ ‏»

ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻲ ﮔﺮﺩﺩ . . .

+ نوشته شده در جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 21:47 توسط Parisaﺩﺭ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺖ

ﻭ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺪﯼ ﻫﺴﺖ

ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩ ...

ﺍﮔﺮ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺴﯽ ﺑﮑﻨﻢ ...

ﺩﻧﻴﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺷﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭ

ﺩﻫﺪ ...

ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ...

ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﯾﻢ ...

+ نوشته شده در جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 21:45 توسط Parisaآدمهای ساده را بی هیچ دلیلی دوست دارم

 

آدم هایی که خودشان هستند . . .

 

و نقش بازی نمی کنند،

 

سادگی ،

 

شیک ترین ژست دنیاست

+ نوشته شده در پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 16:38 توسط Parisa چارلی چاپلین را میگه

: «یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه باخبر شد،

ولی هزاران جسد افتاد و بشر معنی انسانیت را درک نکرد...!». 

+ نوشته شده در چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 13:23 توسط Parisaچقدر سخته رو تختت دراز کشیده باشیو وجایی زندگی کنی ک بیمارستان روبروی محل زندگیه موقتت باشه

و شنیدن صدای گریه زاری و جیغ چندنفر که عزیزشون را از دست داد...

وپناه بردن به اهنگ و طلب صبر برای این خانواده

البته این دفعه ی اول نیست ک از این جور اتفاقا میفته...

 

+ نوشته شده در سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:20 توسط Parisaﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺍﺳﺖ،

ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﯾﻚ ﻣﻌﺠﺰﻩ،

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﮔﺎﻡ ﻫﺎﯾﺶ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺳﺖ

ﻛﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﻮﯼ

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﺩﺭﺩﺵ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻣﻐﺰ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺣﺲ ﻣﯽﻛﻨﯽ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﻚ ﺣﺲ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺍﺳﺖ،

ﻫﯿﭻﻛﺲ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻤﺎﻥ ﻛﻨﺪ،

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻮﻉ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ،

ﺗﻌﺒﯿﺮﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ

ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ

+ نوشته شده در دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ساعت 17:15 توسط Parisa"عصر یخبندان مبارک"

مدتهاست مجازی می خندیم...

مجازی شادیم...

مجازی عاشق می شویم...

مجازی دیگران را دلداری می دهیم...

اما...

اما واقعی"تنهاییم"

واقعی درد می کشیم...

یخبندانیست زمین...

سرهایمان را در گوشی هایمان 

فرو کرده ایم،

و در پناه فیلتر شکنها...

زاغ سیاه یکدیگر را هک می کنیم.

ببین...

اینکه به پایکوبی اش نشسته ایم،

انقراض عشق است وخوشبختی...

و اینک دست جمعی

آغاز عصر یخبندان را لایک می کنیم...

"عصر یخبندان مبارک"

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 10:32 توسط Parisaیجور رنگ عوض کنید آفتاب پرست ازتون تو دادگاه حمایت از حیوانات

 

بخاطر نقض قانون کپی رایت شکایت نکنه!

 

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 0:40 توسط Parisaشناسنامه رو بی خیال!!!!

محلِ تولد من،آغوش گرم و پرمحبت توئه مـــادر …

+ نوشته شده در جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴ساعت 14:0 توسط Parisaاندکی نگاه میکنم...

آجرها کم نیست!

من خود دیوارها را کوتاه چیدم...

کوتاه چیدم تا سدی نسازم..

کوتاه چیدم که خانه بزرگتری برای قلبم بسازم...

خانه ای بزرگ با دیوارهای کوتاه...

پس تو ای غریبه!

ای دوست!

ای آشنا!

اگر دیوار من کوتاه است ؛

اگر دلم را بزرگ کردم که نرنجانم و نرنجم...

رحم کن...!!!

سنگ در این خانه نینداز...

تا خانه ام سنگ فرش این سنگ ها و تیشه ها نشود...

بگذار در خانه ی دلم جایی برای خود نیز داشته باشم...

 

+ نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 16:38 توسط Parisaاﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد

ﻗﻄﻌﺎً می میرد

ﭼﻪ در درﯾﺎ

ﭼﻪ در رؤﯾﺎ

چه در دروغ

ﭼﻪ در ﮔﻨﺎﻩ

چه در خوشی

چه در قدرت

چه در جهل

چه در انکار 

چه در حسد

چه در بخل

چه در کینه

چه در انتقام

مواظب باشیم غرق ﻧﺸﻮﻳﻢ!                      

 

انسان بودن، خود به تنهایی یک دین خاص است که پیروان چندانی ندارد…√

+ نوشته شده در دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 12:14 توسط Parisaهـمـیـشـه

ابـرهـایـی هـسـتـنـد 

کـه هـیـچـگـاه نـمـی بـارنـد . .

بـغـض هـایـی 

کـه هـیـچگـاه نـمـی شـکـنـنـد . .

و حـرفـهـایـی

کـه تـا ابـد در دل مـی مـانـنـد . 

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 23:5 توسط Parisaخدایاخدایا دلم که برایت تنگ می شود

با آنکه می دانم همه جا هستی اما به آسمان نگاه می کنم

چرا که آسمان سه نشانه از تو دارد :

بی انتهاست ، بی دریغ است و چون یک دست مهربان همیشه بالای سرماست ! 

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 22:55 توسط Parisaفصل ها برای درختان هر سال تکرار میشود،

 

اما فصل های زندگی انسان تکرار شدنی نیست...

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 22:48 توسط Parisaعده ای ....

نماز اجاره ای می خوانند! ...

و روزه اجاره ای میگیرند! ...

 

برای امواتی که ....

درحیاتشان وقت نداشته اند!!!

خودشان انجام دهند!

 

ولی پولی داشته اند!

که بدهند به نماز خوانان!

و روزه گیران حرفه ای!

تا برایشان انجام دهند!!!

 

پدر پول بسوزد! ...

که در دستگاه خدا هم کار میکند!!!

 

آنهم چه کاری! ...

جانشین پرستش خدا! ...

 

پول میدهند! ...

تا دیگران برایش خدا را بپرستند!

و او به بهشت برود!

و ثواب نماز و روزه آنها راببرد!!!

 

براستی که عجب!

حماقتی است جهل مذهبی!!! ...

 

من نوشتم:به نظرم هرچقدرم ک واسش نماز و زوزه بخونند نماز روزه خود ادم نمیشه..

+ نوشته شده در دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 22:49 توسط Parisaچه سخت است تنگ ماهی بودن

 

اگر بشکنی قاتلی و اگر نشکنی زندانبان

 

خوش به حال آب !

+ نوشته شده در شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 20:15 توسط Parisa اشکها کلماتی هستند که به زبان آوردن آنها بسیار سخت است !!

  گریه ی هر کس به این معنا نیست که او ضعیف است !  

به این معناست که او یــک قــلــب دارد.

 

....:ممنون به یادم بودی...لطف کردی

+ نوشته شده در جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 23:10 توسط Parisaپادشاهی درویشی رابه زندان انداخت،

نیمه شب خواب دیدکه بیگناه است، پس اوراآزاد کرد،

،پادشاه گفت حاجتی بخواه درویش گفت :

وقتی خدایی دارم که نیمه شب تو را بیدار  میکندتامرا ازبند رها کنی،،

نامردیست که ازدیگری حاجت بخواهم،،،

لحظاتتان پر از رحمت الهي

+ نوشته شده در یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 0:46 توسط Parisaاﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎ می میرد ...

ﭼﻪ در درﯾﺎ ...

ﭼﻪ در روﯾﺎ ...

ﭼﻪ در ﮔﻨﺎﻩ ...

پروردگارا مارا لحظه اي  به حال خود رهايمان مکن ...

 آنهايي که به بيداری خداوند اعتماد دارند، راحت تر می خوابند ...

+ نوشته شده در شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:18 توسط Parisaهیچ وقت نباید به اجبار خندید.

 

 

گاهی باید تا نهایت آرامش گریه کرد . . .

 

 

لبخند بعد از گریه،

 

از رنگین کمان بعد از باران  خیلی قشنگتره..

 

+ نوشته شده در یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 18:54 توسط Parisa گاهی اوقات نه آشنا درد را میفهمد

 

نه حتی صمیمی ترین دوست!

 

گاهی باید تنهایی درد را فهمید

 

تنهایی خلوت کرد و...

 

تنهایی آرام شد!

 

گاهی به همین سادگی میشود خیلی زود بزرگ شد

+ نوشته شده در یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 18:38 توسط Parisaروزی میــرسَد.

 

بـــی هیــــچ خَبـــَـــری.

 

بــا کولـــــه بــــآر تَنهـــاییـَم.

 

دَـر جـــاده هــای بـی انتهــــای ایـن دنیــای عَجیـــــب.

 

راه خــــواهم افتـــــاد.

 

مَـــن کـــه غَریبـــــم.

 

چـــه فَــــرقی دارد کجـــــای ایـــن دنیــــــا بـاشــــم.

 

همــه جــــای جهــــان تنهـــــایی بــــا مَـــن است ..

+ نوشته شده در یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 18:13 توسط Parisaچه زيبا گفت دكتر شريعتي:

در دنيايي كه روزي روح خودم مرا ترك ميكند،انتظار از ديگران نبايد داشت...!

+ نوشته شده در یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 1:41 توسط Parisaقلبت را آرام کن..

يک وقتهايي بنشين و خلوت کن با تمام سکوت هايت...

نگاه کن به اطرافت...

به خوشبختى هايت...

به کساني که ميداني دوستت دارند...

به وجود آدم هايي که برايت اهميت دارند...

و به خدايي که تنهايت نخواهد گذاشت...

گاهي يک جاي دنج انتخاب کن...

گاهي يک جاي شلوغ...

آرامش را در هر دو پيدا کن...

هم درکنار شلوغي آدم ها...

هم درکنار پنجره اي چوبي و تنها...

دلمشغولي ها را گاهي ساده تر حس کن...

باران را بي چتر بشناس...

خوشحالي را فرياد بزن...

و بدان که تو" بهتريني".

+ نوشته شده در جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 0:14 توسط Parisaآدمهای زنده 

به گل و محبت نیاز دارند

و اموات به فاتحه 

ولی ما گاهی برعکس عمل میکنیم!

به مرده ها سر میزنیم و برایشان گل میبریم 

ولی راحت فاتحه زندگی بعضیها را میخوانیم !

گاهی فرصت باهم بودن کمتر از عمر شکوفه هاست

بیائیم ساده ترین چیز را ازهم دریغ نکنیم:

               💐محبت💐

+ نوشته شده در جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 0:10 توسط Parisaساده هستم

 

ساده می بینم

 

ساده می پندارم زندگی را

 

نمیدانستم جرم می دانند سادگی را

 

سادگی جرم است و من مجرم ترین مجرم شهرم

 

ساده می مانم…

 

ساده میمیرم…

 

اما…

 

ترک نمی گویم پاکی این سادگی را

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 13:18 توسط Parisaباز میکنم بخیه ی چشمانم را ....

خیلی وقت بود چشمانم را به روی پلیدی های دنیای دوخته بودم ،، 

اما... 

حقیقت این است 

تا زنده ای و نفس میکشی باید ببینی ،، 

حتی ... 

اگر دیده هایت تلخ باشد ...

این است قانون زنده بودن .....

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳ساعت 13:47 توسط Parisa


پی ان یو - جراحی بینی تک استارت | قالب پرشین بلاگ